سه شنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۶

بخش:
مطالب ویژه


در روز ۱۸ مهر ۱۳۳۳، دکتر حسین فاطمی وزیر خارجه دولت ملی دکتر محمد مصدق، در دادگاه نظامی به اعدام محکوم شد.

ریاست دادگاه نظامی مجاکمه دکتر فاطمی به عهده (سرتیپ قطبی  دایی فرح پهلوی) قرار گرفت. اعضای دادگاه عبارت بودند از سرهنگ قهرمانی، سرهنگ تفقدی، سرهنگ شیبانی، سرهنگ لشکری و سرهنگ گلشنی. همچنین دادستانی دادگاه سرهنگ فخر مدرس بود.

 


نظرات بسته است.