رضاشاه در تامین دو هدف از اهداف مشروطه یعنی تجدد و امنیت در سایه حکومت مرکزی موفق عمل کرد، ولی حتی پیش از به قدرت رسیدن وی، آزادی که هدف سوم مشروطه بود فدای امنیت شد (نقل به مضمون از دکتر آجودانی).
در حالی که از روشنفکر خودخوانده تا مردم عادی (تحت تاثیر القائات چپ ایرانی و توده ای) تا مورخ غربی از چند دهه پیش تا همین لحظه، با سنجه‌های زمان پریش و غرض ورزی‌های آشکار منتقد رضا شاه برای به اصطلاح مرگ مشروطه بوده‌اند، اما سال ۱۳۹۶ ما را به سکوت برای حفظ امنیت دعوت بلکه امر می‌کنند.
این میزان از تضاداندیشی در میان مردم ایران و تاسف بارتر میان نااندیشان ایرانی نوبر و بلکه بی‌مثال است و طاعون‌وار گریبانمان را رها نمی‌کند.


نظرات بسته است.

مطالب دیگر