سازمان توسعه و همکاری‌های بین‌المللی، ایران را در کنار پاکستان و یمن، به عنوان بدترین کشورهای جهان از نظر برابری جنسیتی معرفی کرده است.

 

در گزارش سالانه برابری جنسیتی سازمان توسعه و همکاری‌های بین‌المللی، مانند گذشته بر شاخص‌های قانونی و عرفی مانند تبعیض‌های خانوادگی، خشونت فیزیکی علیه زنان، دسترسی زنان به منابع و آزادی‌های اجتماعی و امکانات قانونی برای پیشرفت، برای بررسی وضعیت زنان در کشورهای مختلف جهان مورد استفاده قرار گرفته‌اند.

 

این سازمان در نهایت، ایران را در قعر جدول برابری جنسیتی در جهان در کنار کشورهایی مانند یمن و پاکستان قرار داده است.

 

زنان ایرانی به طور قانونی و فراقانونی، تحت تبعیض و سرکوب جمهوری اسلامی قرار دارند.

 

جمهوری اسلامی، زنان و دختران شایسته ایران را به طور رسمی و غیررسمی و البته سازمان‌یافته، از تصدی بسیاری از مسئولیت‌ها و‌ برخورداری از امکانات و‌ حقوق اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و هنری محروم کرده است.

 

زنان در ایران به خاطر حجاب اجباری سرکوب می‌شوند، اجازه رفتن به استادیوم‌ها را ندارند و از دیه و ارث نابرابر با مردان برخوردارند.

 

همین تبعیض‌ها و محدودیت‌های فراوان دیگر باعث شده تا علیرغم شایستگی‌های قابل تحسین زنان ایرانی، ایران در قعر جدول برابری جنسیتی در جهان قرار داشته باشد.

 

سوییس، دانمارک، سوئد، فرانسه و بلژیک، به ترتیب، پنج کشور نخست جهان در حوزه برابری جنسیتی تعیین شده‌اند.


نظرات بسته است.