اعضای حزب پان‌ایرانیست از ممانعت وزارت اطلاعات دولت حسن روحانی از برگزاری مراسم سالروز بنیاد مکتب حزب پان‌ایرانیست در تهران شدند.

 

حجت کلاشی، مسئول سازمان جوانان حزب پان‌ایرانیست این خبر را اعلام کرده است.

 

یکی دیگر از اعضای این حزب هم در فیسبوک نوشته است: «در دورانی که موجودیت سرزمین و ملت ایران با مخاطرات فراوانی روبه‌رو است، عملکرد وزارت اطلاعات حاکمیت فرقه‌ای جمهوری اسلامی در اعلام ممانعت از برگزاری مراسم سالروز بنیاد مکتب پان‌ایرانیسم، اقدام علیه امنیت ملی کشور است. آمران و عاملان ایجاد چنین محدودیت‌هایى برای ملیون و میهن‌پرستان ایران، باید فردا پاسخگوی اعمال ضد ملی خویش باشند.»

 

 

 


نظرات بسته است.