سازمان هواپیمایی کشوری امروز با انتشار عملکرد خطوط هوایی کشور در پروازهای داخلی فرودگاه مهرآباد در آذرماه از انجام ۶ هزار و ۲۹۵ پرواز داخلی ۱۵ شرکت هوایی در آذرماه امسال از طریق فرودگاه مهرآباد خبر داد که که بیش از ۵۷ درصد آن با تاخیر همراه بوده است. بر پایه اطلاعات سامانه اطلاعات و آمار شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران، از ۶ هزار و ۲۹۵ پرواز فرودگاه مهرآباد در آذر ماه،”سه هزار و ششصد پرواز با تاخیر و تنها ۲ هزار و ۶۹۵ پرواز به موقع” انجام شد.

بررسی آمارهای مربوط به تاخیر پروازهای ۱۵ شرکت هوایی از مهرآباد تهران نشان می دهد در این ماه ۷۲ درصد پروازهای شرکت هواپیمایی آتا ایر، ۵۰ درصد پروازهای شرکت هوایی آسمان و ۴۹ درصد هواپیمایی آتا با تاخیر همراه بود.همچنین ۴۷ درصد پروازهای هوایی شرکت کیش ایر، ۶۵ درصد پروازهای هوایی ایران ایر، ۶۴ درصد پروازهای نفت و ۵۹ درصد شرکت آسمان از مهرآباد تاخیر داشته‌اند.

شرکت هواپیمایی آسمان نیز در آذر ماه سال جاری با ۱۰۲۸ مورد بیشترین پرواز را در مسیرهای داخلی از طریق فرودگاه مهرآباد انجام داد که ۴۲۱ پرواز آن بموقع و ۶۰۷ پرواز با تاخیر صورت گرفت. از ۶۸۱ پرواز شرکت هواپیمای ماهان از فرودگاه مهرآباد ۳۸۱ پرواز آن به موقع و ۳۰۰ پرواز آن با تاخیر انجام شد. در مدت یاد شده شرکت هوایی آتاایر موفق شد ۶۲۶ پرواز از مهرآباد داشته باشد که ۱۷۸مورد آن بموقع و ۴۴۸ مورد آن با تاخیر بود. شرکت هوایی ایران ایر نیز در این ماه ۷۵۹ پرواز انجام داده که تنها ۲۶۶ پرواز آن بموقع و ۴۹۳ مورد آن با تاخیر همراه شد.

بر اساس این گزارش، در آذرماه امسال شرکت هوایی زاگرس ایر در مجموع ۶۳۱ پرواز را از طریق مهرآباد انجام داد که ۲۹۰ مورد آن بموقع و ۳۴۱ مورد آن با تاخیر بود. از محموع ۴۷۰ پرواز شرکت هوایی کاسپین از مهرآباد ۲۲۱ مورد آن به موقع و ۲۴۹ پرواز آن با تاخیر انجام شد. شرکت هوایی کیش ایر نیز در این ماه در مجموع ۴۲۳ پرواز از مهرآباد انجام داده که ۱۷۵ مورد آن بموقع و ۲۴۸مورد آن با تاخیرهمراه بوده است.
در این ماه شرکت هوایی قشم ایر نیز در مجموع ۴۲۰ پرواز از طریق مهرآباد انجام داده که تنها ۱۷۲ مورد آن به موقع و ۲۴۸ پرواز آن با تاخیر به مقاصد خود پرواز کردند.هواپیمایی تابان نیز در این ماه ۴۰۰ پرواز از مهرآباد انجام داد که ۱۷۰ مورد آن به موقع و ۲۳۰پرواز آن با تاخیر بود.  شرکت هوایی ایران ایرتور در این ماه ۲۹۹ پرواز داشت که ۱۵۵ مورد آن به موقع صورت گرفت و ۱۴۴ مورد آن با تاخیر انجام شد. در آذرماه امسال شرکت هوایی نفت ۱۴۹ پرواز از مهرآباد انجام داد که ۵۴ مورد آن به موقع و ۹۵ پرواز آن با تاخیر بود و شرکت هوایی معراج نیز در این ماه از مهرآباد ۷۵ پرواز انجام داد که ۳۷ مورد آن به موقع و ۳۸ پرواز آن مهرآباد را با تاخیر ترک کرد.
در این ماه شرکت جدید هوایی سپهران، در مجموع ۱۸۱ پرواز از مهرآباد انجام داد که ۸۵ مورد آن بموقع و ۹۶ پرواز آن با تاخیر انجام شد.در آذر ماه از مجموع ۱۴۶ پرواز شرکت هوایی ساها در فرودگاه مهرآباد، ۸۴ پرواز بموقع و ۶۲ پرواز با تاخیر همراه بود.شرکت هوایی پویا نیز در مجموع توانست از فرودگاه مهرآباد هفت پرواز داخلی داشته باشد که ۶ پرواز آن به موقع صورت گرفت و یک مورد با تاخیر فرودگاه مهرآباد را ترک کرد.

اطلاعات منتشره سازمان هواپیمایی کشوری در مورد تاخیر ۵۷ درصد پروازها نشان میدهد که آنچه اصلا برای شرکتهای هوایی ایرانی اهمیت نداشته، ارزش وقت تلف شده مسافران و میزان استرسی است که این تاخیرها بر ایشان وارد نموده است.


نظرات بسته است.

مطالب دیگر