دوشنبه ۱۱ دی ۱۳۹۶

بخش:
خبر


شورای رهبری حزب پان ایرانیست، طی بیانیه ای از جمهوری اسلامی خواسته با پایان دادن به خشونت ها علیه مردم ایران، زمینه برگزاری بک رفراندوم آزاد برای انتقال آرام قدرت را فراهم کند.

متن این بیانیه به این شرح است:

خواست ملت باید اجرا گردد

پاینده ایران

هم میهنان گرامی؛ خیزش ملی ایرانیان در سراسر کشور هر گونه تردیدی را درباره ماهیت ملی و مستقل آن برطرف کرده است.

مردم به جان آمده ایران با چشمی باز و بینشی ژرف به میدان آمده اند. حاکمیت مذهبی پس از ۳۸ فرمانروایی بر سرزمین کهن و ملت سرافراز ایران نه تنها از برآوردن خواست های حدقلی ملت برای داشتن یک زندگی آبرومند درمانده است، بلکه با سوء تدبیر و تنش آفرینی در عرصه های داخلی و بین المللی، کشور را در آستانه تنش های بی پایان قرار داده است.

غارت و چپاول سرمایه ها و  اموال عمومی و نیز اختصاص بودجه های کلان به خودی های نظام اسلامی از یک سو و گسترش فقر، فساد، بی کاری، تبعیض و نابودی سرمایه های ملی همچون منابع آبی، زیست بوم و میراث فرهنگی کشور که نتیجه مدیریت ضد ایرانی بوده چشم اندازی خطرناک در مقابل ملت ایران گشوده است.

جناح های سیاسی حکومت اسلامی یکی پس از دیگری در چند دهه گذشته قدرت را در دست گرفته اند؛ اما جز شعار ثروت اندوزی و دروغ به مردم تحویل نداده اند.

همچنین دیری است که « بازی بد و بدتر» میان مردم ایران رنگ باخته و ملت تیزبین چاره ای دیگر را می طلبند. در چنین شرایطی بهترین راه برای خروج کشور از بن بست و برآوردن خواست ملت ایران، انتقال مسالمت آمیز قدرت از حاکمیت مذهبی به حاکمیت ملی بر اساس یک رفراندوم آزاد و در چارچوب منافع ملی است.

از این رو حزب پان ایرانیست، به هیأت حاکمه جمهوری اسلامی هشدار می دهد که خواست روشن ملت ایران را بپذیرند و از سرکوب مردم به ستوه آمده ایران پرهیز کنند؛ زیرا هر گونه سرکوب، چیزی جز بازتولید چرخه خشونت به بار نخواهد آورد و به گواه تاریخ، در صورت وقوع چنین رویدادی، پیروز نهایی ملت ایران خواهد بود.

پاینده ایران

شورای رهبری حزب پان ایرانیست

۱۰ دی ۱۳۹۶


نظرات بسته است.