حکومت اسلامی؛ در گردابی از فساد

می توان ادعا کرد که در تاریخ ایران، هیچ حکومتی تا قبل از ۲۲ بهمن ۱۳۵۷، وجود نداشته که مقامات و رهبران آن، به وجود گسترده فساد در درون حاکمیت اذعان کنند. در سال ۱۳۵۶ روزنامه ها، هم زمان با روی کار آمدن دولت “جمشید آموزگار” پرونده ی تازه ای گشودند و از قول شخص


یادداشت‌هاقدس بهانه یا دغدغه

بهنام امینی (مهیستان)

بیشتر بخوانیدپرونده ویژه
رفراندوم اقلیم کردستان عراق