امید رهایی نیست، وقتی همه دیواریم…   یک نفر، حتی یک نفر آدم در ایران هست که خواسته باشد کاری کند و توسط ایرانی ها لجنمال نشده باشد؟ موضوع وقتی حادتر می شود که آن آدم واقعا منشأ خیر هم شده باشد. کمتر کسی را در تاریخ ایران سراغ دارم که خدمت کرده و سرنوشتی


یادداشت‌ها

بیشتر بخوانیدپرونده ویژه
رفراندوم اقلیم کردستان عراق