واژه تروریسم با انقلاب فرانسه و حکومت ترور متولد شد اما بعدها به عنوان یک کنش انقلابی تقریبا به انحصار کمونیست‌ها در آمد، حتی سازمان‌های انقلابی اسلامی هم روش‌های ترور را از آنها آموختند.   در دوران جنگ سرد ممالک غیر کمونیستی صرفنظر از این که ماهیت حکومتشان دیکتاتوری یا دموکراتیک بود کم و بیش


یادداشت‌ها

بیشتر بخوانیدپرونده ویژه
رفراندوم اقلیم کردستان عراق