جامعه ترس خورده

نیما قاسمی
بخش نخست این نوشته را می توانید اینجا مطالعه کنید: دولت پادگانی و جامعه ترس خورده؛کشف دولت پادگانی در دولت پادگانی   پس از سرکوب‌های سال ۸۸ و ۸۹، دو سالی سکوت محض خیابان‌ها را برداشت و آنگاه به یک باره مردم رفتارهایی را آغاز کردند که حداقل یک تفسیرش، یا یک معنای ممکنش، تحلیل


یادداشت‌ها

بیشتر بخوانید



پرونده ویژه
رفراندوم اقلیم کردستان عراق