فاشیسم، تحمیل مصرانه اراده برای اثبات حقانیت است؛ در واقع نوعی اراده‌گراییست در حیات سیاسی. اراده‌گرایی (volitionism) مانند همه اصطلاحات دیگر فلسفه و علوم انسانی متناسب با اینکه در کدام بستر فکری و در ارتباط با کدام مسئله طرح شده باشد، معانی متفاوت پیدا می‌کند اما در تمامی این کاربست‌های متنوعی که می‌تواند داشته باشد،


یادداشت‌ها

بیشتر بخوانیدپرونده ویژه
رفراندوم اقلیم کردستان عراق


شما دیگر چرا خانم کار؟


محمدرضا یزدان‌پناه