انقلابی‌گری نسخه فلسفی هم دارد

این قدر بر انقلاب، و بر روش انقلابی تأکید کرده‌اند که خاطرم می‌آید یک بار قرائتی لازم دید یادآوری کند که انقلابی‌گری برای حل مسئله، گاهی اوقات احمقانه است! مثال زد که اگر دوده بنشیند بر لباستان، بدترین کار تکاندن لباس با دست و به صورت تند و قهرآمیز است! معضلاتی در جامعه هست که


یادداشت‌ها

بیشتر بخوانیدپرونده ویژه
رفراندوم اقلیم کردستان عراق