شباهت زیادی هست بین رویکرد سیاسی دانشجویان در آمریکا و اروپا و دانشجویان در ایران.   گرایش سیاسی غالب در هر سه گرایش «چپ» است. در آمریکا طرفدار برنی سندرز بودند، در انگلیس به جرمی کوربین رأی دادند و در ایران طرفدار «میرحسین» هستند و پرچم آمریکا را آتش می‌زنند. هر سه ادعای حمایت از


یادداشت‌ها

بیشتر بخوانیدپرونده ویژه
رفراندوم اقلیم کردستان عراق