فاشیسم، تحمیل مصرانه اراده برای اثبات حقانیت است؛ در واقع نوعی اراده‌گراییست در حیات سیاسی. اراده‌گرایی (volitionism) مانند همه اصطلاحات دیگر فلسفه و علوم انسانی متناسب با اینکه در کدام بستر فکری و در ارتباط با کدام مسئله طرح شده باشد، معانی متفاوت پیدا می‌کند اما در تمامی این کاربست‌های متنوعی که می‌تواند داشته باشد،


یادداشت‌ها

بیشتر بخوانیدپرونده ویژه
رفراندوم اقلیم کردستان عراق