خیال خام داود اوغلو و امپراتوری نوعثمانی

نویسنده: سعید جلیلیان سیاست خارجی و ژئوپلیتیک حزب عدالت و توسعه ترکیه، حزب حاکم در این کشور برای سال‌ها تحت عنوان عمق راهبردی شناخته می‌شود. احمد داود اوغلو وزیر امور خارجه و نخست‌وزیر سابق ترکیه تئوریسین و نظریه‌پرداز سیاست عمق راهبردی بوده و دیدگاه خود را در خصوص موقعیت ترکیه در جهان در کتابی به … ادامه خواندن خیال خام داود اوغلو و امپراتوری نوعثمانی